Autostāvvietas Lietošanas Noteikumi

 

1. Mehānisko transportlīdzekļu (turpmāk – Transportlīdzeklis) novietošana šajā Autostāvvietā ir pakalpojums, ko nodrošina SIA „Stova”, Reģ.Nr. 40103912754, Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021 (turpmāk – UniPark).

2. Šie Autostāvvietas lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi), pamatojoties uz LR Civillikuma 1428. un 1537.pantu, ir uzskatāmi par nomas līgumu, kas noslēgts starp klāt neesošām pusēm. Novietojot Transportlīdzekli Autostāvvietā, Līgums tiek atzīts par noslēgtu, un Transportlīdzekļa lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā atzīst Noteikumus par sev saistošiem. Ja Transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks (turētājs), novietojot Transportlīdzekli Autostāvvietā, viņš apliecina, ka ir saņēmis Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Transportlīdzekli un Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar Transportlīdzekļa lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu.

3. Autostāvvietas darba laiks ir 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

4. Pirmās trīsdesmit (30) minūtes Autostāvvietu iespējams lietot bez maksas, ievadot Transportlīdzekļa reģistrācijas numuru pie lielveikala ieejas izvietotajā Reģistrācijas automātā vai Autostāvvietas reģistrācijas/apmaksas automātā. Bezmaksas laika saņemšana un apmaksas veikšana iespējama arī izmantojot mobilā tālruņa aplikāciju “UniPark”. Trīsdesmit (30) minūtes bez maksas pieejamas vienu reizi divās (2) stundās.

5. Autostāvvietā atļauts novietot tikai atbilstošajās valsts institūcijās reģistrētus Transportlīdzekļus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg, un kas aprīkoti ar valsts reģistrācijas numura zīmēm. Novietojot Transportlīdzekli stāvēšanai, kā arī pārvietojoties pa Autostāvvietas teritoriju, jāievēro uzstādīto satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu prasības. Aizliegts novietot Transportlīdzekli stāvēšanai vietās, kur tas var traucēt braukt citiem Transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos.

6. Samaksa par Autostāvvietas lietošanu ir veicama priekšapmaksas veidā par visu Autostāvvietas lietošanas laiku, kas pārsniedz bezmaksas lietošanas laiku. Tarifi par Autostāvvietas lietošanu ir norādīti uz reģistrācijas/apmaksas automāta, UniPark norēķinu sistēmā,  kā arī interneta vietnē www.unipark.lv. Samaksa veicama vienā no šādiem veidiem:

6.1. izmantojot mobilā tālruņa aplikāciju UniPark.

6.2. skaidrā naudā reģistrācijas/apmaksas automātā.

6.3. bankas pārskaitījuma veidā, uz līgumu pamata, kas noslēgts ar UniPark (sīkāka informācija www.unipark.lv).

7. UniPark var piemērot līgumsodu 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā par patvaļīgu Autostāvvietas izmantošanu, neveicot reģistrāciju vai apmaksu 6.punktā norādītajos reģistrācijas/apmaksa veidos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Autostāvvietas izmantošanu pilnā apmērā.

8. UniPark var piemērot līgumsodu 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā par Transportlīdzekļa novietošanu pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, neievērojot Autostāvvietā izvietotās ceļa zīmes un/vai horizontālos apzīmējumus.

9. UniPark var piemērot līgumsodu par invalīdu stāvvietas nepamatotu izmantošanu (uz Transportlīdzekļa priekšējā paneļa, redzamā vietā nav novietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte), Transportlīdzekļa novietošanu neatļautā vietā, zaļajā zonā vai Transportlīdzekļa novietošanu aizņemot vairāk kā vienu stāvvietu (uzbraucot uz Autostāvvietas horizontālajiem apzīmējumiem) EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro un 00 centi). Līgumsoda  samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Autostāvvietas izmantošanu pilnā apmērā.

10. UniPark var piemērot līgumsodu 40,00 EUR (četrdesmit eiro un 00 centi) apmērā par jebkādu Autostāvvietā esošu konstrukciju bojāšanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

11. UniPark var piemērot līgumsodu 25,00 EUR (divdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā par pārvietošanos pa zaļo zonu vai šķērsojot to. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt apmaksu par Autostāvvietas izmantošanu pilnā apmērā.

12. Līgumsoda samaksa veicama 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas ar pārskaitījumu uz UniPark norēķinu kontu saskaņā ar paziņojumā norādītajiem rekvizītiem, maksājuma uzdevumā norādot Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.

13. Lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi, UNIPARK apstrādā transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju personas datus (transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa fotogrāfiju, un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītus personas datus, kas var tieši vai netieši identificēt personu). Personas dati var tikt uzglabāti līdz iestājas līguma izpilde vai noilgums. Gadījumā, ja ir iestājies maksājuma kavējums personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kas sniedz parādu atgūšans pakalpojumus.

14. Nodrošinot personas datu glabāšanu un apstrādi, UNIPARK ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, t.sk. Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kas tieši piemērojami Latvijas Republikā, noteiktos pienākumus personas datu aizsardzības jomā.

15. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie UNIPARK, lai saņemtu informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem un/vai, lai veiktu izmaiņas tajos. Ar sīkāku informāciju par datu apstrādi un datu apstrādes subjekta tiesībām var iepazīties UNIPARK mājas lapā www.unipark.lv vai zvanot pa tālruni: +371 66778850.

16. Noslēdzot šo līgumu Transportlīdzekļa lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei tādā apmērā, lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi.

17. Ja līgumsods netiek samaksāts norādītajā apmērā un termiņā, UniPark ir tiesības veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības parāda piedziņai, tai skaitā nodot parāda piedziņu trešajai personai- parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam. Šādā gadījumā informācija par parādnieku un tā parādu var tikt ievietota parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja parādvēstures datubāzē. Parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas izdevumus.

18. Ja tiek pārkāpts Noteikumu 5.punkts, Transportlīdzeklis rada bīstamību vai citādi tiek pārkāptas ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības, Transportlīdzeklis var tikt pārvietots piespiedu kārtā. Izdevumus par Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu sedz Transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

19. Autostāvvieta netiek apsargāta. Par Transportlīdzekļa un tajā esošo lietu drošību ir atbildīgs Transportlīdzekļa vadītājs. UniPark neuzņemas nekādu atbildību par Transportlīdzekli un tajā esošajām lietām.

20. Papildu informāciju par Autostāvvietas lietošanu iespējams iegūt Interneta vietnēs www.uniparks.lv vai pa tālruni +371 66778850.

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.