1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu SIA Stova (turpmāk tekstā – OPERATORS) uzturētās autostāvvietas, (turpmāk tekstā – Autostāvvieta), lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Autostāvvietas lietotājiem, kas iebraukuši un novietojuši transportlīdzekli Autostāvvietā.

1.3. Iebraucot Autostāvvietā, lietotājs piekrīt tā personas datu apstrādei, datu nodošanai trešajām personām apstrādei un personas datu nodošanai parādu piedziņas veikšanai. 1.4. Autostāvvieta ir privātīpašums un OPERATORAM ir tiesības atteikties no Autostāvvietas pakalpojumu sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

1.5. Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Ja transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks vai turētājs, viņš apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja pilnvarojumu lietot transportlīdzekli un slēgt ar tā lietošanu saistītus civiltiesiskus līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu.

 

2. Autostāvvietas darba laiks

2.1. Autostāvvietas darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēlā bez pārtraukumiem darbā.

2.2. Nepieciešamības gadījumā OPERATORAM ir tiesības ierobežot un/vai aizliegt Autostāvvietas lietošanu tās darba laikā.

 

3. Maksa par Autostāvvietas lietošanu

3.1. Samaksa par Autostāvvietas lietošanu veicama pēcapmaksas veidā. Pārbaudīt informāciju par Autostāvvietas lietošanas laiku ir iespējams, ievadot Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru Automātā.

3.2. Maksa par Autostāvvietas lietošanu ir noteikta Autostāvvietas cenrādī. Cenrādis ir atrodams Operatora mājas lapā www.unpark.lv, pie norēķinu termināla un pie Autostāvvietas ieejas.

3.3. Par Autostāvvietas lietošanu var norēķināties šādos veidos:

3.3.1. ar norēķinu kartēm,

3.3.2. skaidrā naudā,

3.3.3. līgums.

3.4. Samaksa par Autostāvvietas lietošanu veicama:

3.4.1. Autostāvvietas norēķinu terminālā, vai

3.4.2. Bankas maksājums klientiem ar līgumiem.

3.5. Veicot samaksu par Autostāvvietu, no tās ir jāizbrauc 15 (piecpadsmit) minūšu laikā.

 

4. Autostāvvietas lietošanas noteikumi

4.1. Autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli Autostāvvietā, ir jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālo apzīmējumu norādes;

4.2. Neievērojot Noteikumu 4.1. apakšpunktā noteikto, kā arī novietojot transportlīdzekli tā, ka tas traucē citiem Autostāvvietas lietotājiem, OPERATORS ir tiesīgs bez brīdinājuma konkrēto transportlīdzekli evakuēt un rēķinu par piespiedu evakuāciju piestādīt transportlīdzekļa īpašniekam vai lietotājam.

4.3. Patvaļīga Autostāvvietas atstāšana, neveicot samaksu par tās izmantošanu, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Līgumsods par patvaļīgu Autostāvvietas atstāšanu, neveicot samaksu par tās izmantošanu ir EUR 15.00 (piecpadsmit eiro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Autostāvvietas izmantošanu pilnā apmērā.

4.4. Līgumsods par jebkādu konstrukciju bojāšanu ir EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

4.5. Patvaļīga Autostāvvietas atstāšana šķērsojot zaļo zonu vai pārvietojoties par to, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Soda nauda par pārvietošanos par zaļo zonu vai šķērsojot to - sastāda EUR 15.00 (piecpadsmit eiro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Autostāvvietas izmantošanu pilnā apmērā. 4.6. OPERATORS veic Autostāvvietas videonovērošanu, fiksējot automašīnu numura zīmes. OPERATORS bez papildus brīdinājuma nodos fiksētos datus parādu piedziņas uzņēmumiem par tiem lietotājiem, kuriem ir pienākums maksāt līgumsodu.

 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Autostāvvieta netiek apsargāta.

5.2. OPERATORS nav materiāli atbildīgs par Autostāvvietā novietotajiem transportlīdzekļiem un tajos atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklim nodarīto bojājumu vai Autostāvvietas lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bijis OPERATORA darbinieka ar nodomu vai aiz neuzmanības veikta darbība, vai OPERATORA iekārtu darbība.

5.3. Autostāvvietas lietošanas laika kontrole tiek realizēta ar Autostāvvietā uzstādītajiem tehniskajiem līdzekļiem - videokamerām, reģistrējot transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus iebraucot Autostāvvietā un izbraucot no Autostāvvietas un veicot Autostāvvietas lietošanas laika uzskaiti.

5.4. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic Transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

5.5. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, parāda piedziņa tiek vērsta pret transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju, kam ir pienākums atlīdzināt arī parāda piedziņas izdevumus. Soda naudas apmaksas neveikšana noteiktajā termiņā ir pamats personas datu iekļaušanai Operatora pilnvaroto piedziņas veicēju publiskajās kredītinformācijas datu bāzēs. Operatoram ir tiesības vērst piedziņu pret Automašīnas īpašnieku arī par jebkuriem citiem Operatoram nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar transportlīdzekļa novietošanu Autostāvvietā.

5.6. OPERATORS neatbild par zaudējumiem, kas Autostāvvietas lietotājam radušies nepārvaramas varas rezultātā.

5.7. Autostāvvietas lietotājs par šo Noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

5.8. OPERATORS ir tiesīgs grozīt Autostāvvietas lietošanas noteikumus, kā arī mainīt autostāvvietas lietošanas maksu, izvietojot Autostāvvietā informāciju par noteikumu grozījumiem un publicējot Noteikumus jaunajā redakcijā OPERATORA mājas lapā www.unipark.lv.

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.