1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu SIA Stova (turpmāk tekstā - OPERATORS) uzturētās autostāvvietas (turpmāk tekstā - Autostāvvieta) lietotājiem lietotā- iem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Autostāvvietas vai Stāvvietas zonas lietotājiem, kas iebraukuši un novietojuši transportlīdzekli Autostāvvietā vai novietojuši transportlīdzekli Stāvēšānas zonā.

1.3. Iebraucot Autostāvvietā vai novietojot transportlīdzekli Stāvēšānas zonā, lietotājs piekrīt tā personas datu apstrādei, datu nodošanai trešajām personām apstrādei un personas datu nodošanai parādu piedziņas veikšanai.

1.4. Autostāvvieta vai Stāvvietas zona ir privātīpašums un OPERATORAM ir tiesības atteikties no Autostāvvietas vai pakalpojumu sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

1.5. Autostāvvietā vai Stāvvietas zonā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Ja transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks vai turētājs, viņš apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja pilnvarojumu lietot transportlīdzekli un slēgt ar tā lietošanu saistītus civiltiesiskus līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas vai Stāvvietas zonas lietošanu.

2. Autostāvvietas vai Stāvvietas zonas darba laiks

2.1. Autostāvvietas vai Stāvvietas zonas darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā bez pārtraukumiem darbā.

2.2. Nepieciešamības gadījumā OPERATORAM ir tiesības ierobežot un/vai aizliegt Autostāvvietas vai Stāvvietas zonas lietošanu tās darba laikā.

3. Maksa par Autostāvvietas lietošanu

3.1. Samaksa par Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietošanu veicama priekšapmaksas veidā.

3.2. Maksa par Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietošanu ir noteikta Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas cenrādī, kas pievienots šiem Noteikumiem. Cenrādis ir atrodams Operatora mājas lapā www.unpark.lv, pie norēķinu termināla un pie Autostāvvietas ieejas. Stāvvietas zonas cenrādis ir publicēts internēta vietnē www.unipark.lv un uz maksāšanas termināļa.

3.3. Par Autostāvvietas lietošanu var norēķināties šādos veidos:

3.3.1. ar skaidru naudu,

3.3.2. uz līgumu pamata.

3.4. Samaksa par Autostāvvietas vai Stāvvietas zonas lietošanu veicama:

3.4.1. Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas norēķinu terminālā, vai

3.4.2. ar bankas maksājumu klientiem ar līgumiem.ar.

3.5. No Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas ir jāizbrauc tajā mirklī, kad maksa par Stāvvietu vai Stāvvietas zonu ir pabeigta.

4. Autostāvvietas un Autostāvvietas lietošanas noteikumi

4.1. Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli Autostāvvietā vai apturot un atstājot savu transporta līdzekli Autostāvvietas zonā, ir jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālo apzīmējumu norādes;

4.2. Neievērojot Noteikumu 4.1. apakšpunktā noteikto, kā arī novietojot transportlīdzekli tā, ka tas traucē citiem Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietotājiem, OPERATORS ir tiesīgs bez brīdinājuma konkrēto transportlīdzekli evakuēt un rēķinu par piespiedu evakuāciju piestādīt transportlīdzekļa īpašniekam vai lietotājam.

4.3. Patvaļīga Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas atstāšana, neveicot samaksu par tās izmantošanu, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Līgumsods par patvaļīgu Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas atstāšanu, neveicot samaksu par tās izmantošanu ir EUR 15.00 (piecpadsmit eiro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas izmantošanu pilnā apmērā..

4.4. Līgumsods par jebkādu konstrukciju bojāšanu ir EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centu). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

4.5. Patvaļīga Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas atstāšana šķērsojot zaļo zonu vai pārvietojoties par to, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Soda nauda par pārvietošanos par zaļo zonu vai šķērsojot to - sastāda EUR 15.00 (piecpadsmit eiro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Autostāvvietas vao Autostāvvietas zonas izmantošanu pilnā apmērā.

4.6. OPERATORS var veikt Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas vide- onovērošanu, fiksējot automašīnu numura zīmes. OPERATORS bez papildus brīdinājuma nodos fiksētos datus parādu piedziņas uzņēmumiem par tiem lietotājiem, kuriem ir pienākums maksāt līgumsodu.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Autostāvvieta vai Autostāvvietas zona netiek apsargāta.

5.2. OPERATORS nav materiāli atbildīgs par Autostāvvietā vai Autostāvvietas zonā novietotajiem transportlīdzekļiem un tajos atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklim nodarīto bojājumu vai Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bijis OPERATORA darbinieka ar nodomu vai aiz neuzmanības veikta darbība, vai OPERATORA iekārtu darbība.

5.3. Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietošanas laika kontrole tiek realizēta ar Autostāvvietā vai Autostāvvietas zonā uzstādītajiem tehniskajiem līdzekļiem - videokamerām, reģistrējot transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus iebraucot Autostāvvietā vai Autostāvvietas zonā un izbraucot no Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas un veicot Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietošanas laika uzskaiti.

5.4. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic Transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

5.5. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, parāda piedziņa tiek vērsta pret transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju, kam ir pienākums atlīdzināt arī parāda piedziņas izdevumus. Soda naudas apmaksas neveikšana noteiktajā termiņā ir pamats personas datu iekļaušanai Operatora pilnvaroto piedziņas veicēju publiskajās kredītinformācijas datu bāzēs. Operatoram ir tiesības vērst piedziņu pret Automašīnas īpašnieku arī par jebkuriem citiem Operatoram nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar transportlīdzekļa novietošanu Autostāvvietā. 5.6. OPERATORS neatbild par zaudējumiem, kas Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietotājam radušies nepārvaramas varas rezultātā.

5.7. Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietotājs par šo Noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

5.8. OPERATORS ir tiesīgs grozīt Autostāvvietas vai Autostāvvietas zonas lietošanas noteikumus, kā arī mainīt autostāvvietas lietošanas maksu, 5 (piecas) dienas iepriekš izvietojot Autostāvvietā vai Autostāvvietas zonā informāciju par noteikumu grozījumiem un publicējot Noteikumus jaunajā redakcijā OPERATORA mājas lapā www.unipark.lv.

 

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.