1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Maksas autostāvlaukuma lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu SIA„Stova" (turpmāk tekstā - Operators) uzturētā autostāvlaukuma (turpmāk tekstā - Autostāvlaukums) lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietotājiem, kas iebraukuši un novietojuši transportlīdzekli Autostāvlaukumā vai novietojuši transportlīdzekli Autonovietnes zonā.

1.3. Iebraucot Autostāvlaukumā vai novietojot transportlīdzekli Autonovietnes zonā, lietotājs piekrīt tā personas datu apstrādei, datu nodošanai trešajām personām apstrādei un personas datu nodošanai parādu piedziņas veikšanai.

1.4. Autostāvlaukums vai Autonovietnes zona ir privātīpašums, un Operatoram ir tiesības atteikties no Autostāvlaukuma vai pakalpojumu sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.

1.5. Autostāvlaukumā vai Autonovietnes zonā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Ja transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks vai turētājs, viņš apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja pilnvarojumu lietot transportlīdzekli un slēgt ar tā lietošanu saistītus civiltiesiskus līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanu.

2. Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas darba laiks

2.1. Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā bez pārtraukumiem darbā.

2.2. Nepieciešamības gadījumā Operatoram ir tiesības ierobežot un/vai aizliegt Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanu tās darba laikā.

3. Maksa par Autostāvlaukuma lietošanu

3.1. Samaksa par Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanu veicama priekšapmaksas veidā.

3.2. Maksa par Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanu ir noteikta Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas cenrādī, kas pievienots šiem Noteikumiem. Cenrādis ir pieejams Operatora mājaslapā www.unipark.lv, uz norēķinu termināla un pie Autostāvlaukuma ieejas. Autonovietnes zonas cenrādis ir publicēts mājaslapā www.unipark.lv, kā arī pieejams uz norēķinu termināla.

3.3. Par Autostāvlaukuma lietošanu var norēķināties šādos veidos: 3

.3.1. ar norēķinu kartēm,

3.3.2. uz līgumu pamata.

3.4. Samaksa par Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanu veicama:

3.4.1. Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas norēķinu terminālī vai

3.4.2. bankas pārskaitījuma veidā klientiem ar noslēgtu līgumu.

3.5. No Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas ir jāizbrauc tajā brīdī, kad maksa par Autostāvlaukumu vai Autonovietnes zonu ir pabeigta.

4. Autostāvlaukuma un Autonovietnes zonas lietošanas noteikumi

4.1. Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli Autostāvlaukumā vai apturot un atstājot savu transportlīdzekli Autonovietnes zonā, ir jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālo apzīmējumu norādes.

4.2. Neievērojot Noteikumu 4.1. apakšpunktā noteikto, kā arī novietojot transportlīdzekli tā, ka tas traucē citiem Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietotājiem, Operators ir tiesīgs bez brīdinājuma konkrēto transportlīdzekli evakuēt un rēķinu par piespiedu evakuāciju iesniegt transportlīdzekļa īpašniekam vai lietotājam.

4.3. Patvaļīga Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas atstāšana, neveicot samaksu par tās izmantošanu, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Sods par patvaļīgu Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas atstāšanu, neveicot samaksu par tās izmantošanu, ir 15,00 EUR (piecpadsmit eiro un 00 centi). Soda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas izmantošanu pilnā apmērā.

4.4. Sods par jebkādu konstrukciju bojāšanu ir 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi). Soda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

4.5. Patvaļīga Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas atstāšana, šķērsojot zaļo zonu vai pārvietojoties pa to, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Soda nauda par pārvietošanos pa zaļo zonu vai šķērsojot to, ir 15,00 EUR (piecpadsmit eiro un 00 centi). Soda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt apmaksu par Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas izmantošanu pilnā apmērā.

4.6. Operators var veikt Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas videonovērošanu, fiksējot automašīnu numura zīmes. Operators bez papildu brīdinājuma nodos fiksētos datus parādu piedziņas uzņēmumiem par tiem lietotājiem, kuriem ir pienākums maksāt sodu.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Autostāvlaukums vai Autonovietnes zona netiek apsargāta.

5.2. Operators nav materiāli atbildīgs par Autostāvlaukumā vai Autonovietnes zonā novietotajiem transportlīdzekļiem un tajos atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklim nodarīto bojājumu vai Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bija Operatora darbinieka tīšas vai netīšas darbības, vai Operatora iekārtu darbība.

5.3. Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanas laika kontrole tiek realizēta ar Autostāvlaukumā vai Autonovietnes zonā uzstādītajiem tehniskajiem līdzekļiem - videokamerām -, reģistrējot transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus iebraucot Autostāvlaukumā vai Autonovietnes zonā un izbraucot no Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas, kā arī veicot Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanas laika uzskaiti.

5.4. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskus līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi, un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

5.5. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, parāda piedziņa tiek vērsta pret transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju, kam ir pienākums atlīdzināt arī parāda piedziņas izdevumus. Soda naudas apmaksas neveikšana 10 kalendāro dienu laikā ir pamats personas datu iekļaušanai Operatora pilnvaroto piedziņas veicēju publiskajās kredītinformācijas datu bāzēs. Operatoram ir tiesības vērst piedziņu pret automašīnas īpašnieku arī par jebkuriem citiem Operatoram nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar transportlīdzekļa novietošanu Autostāvlaukumā.

5.6. Operators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietotājam radušies nepārvaramas varas rezultātā.

5.7. Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietotājs par šo Noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.8. Operators ir tiesīgs mainīt Autostāvlaukuma vai Autonovietnes zonas lietošanas noteikumus, kā arī Autostāvlaukuma lietošanas maksu, 5 (piecas) dienas iepriekš izvietojot Autostāvlaukumā vai Autonovietnes zonā informāciju par noteikumu izmaiņām un publicējot Noteikumus jaunajā redakcijā Operatora mājaslapā www.unipark.lv.

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.