Auto stāvlaukuma lietošanas noteikumi Rīgā, Skolas ielā 35

 

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. 1 Maksas Autostāvvietas lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu SIA Stova (turpmāk tekstā – UNIPARK) uzturētās autostāvvietas, (turpmāk tekstā – Autostāvvieta), lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  2. 2 Šie Noteikumi ir saistoši visiem Autostāvvietas lietotājiem, kuri iebraukuši un novietojuši tur savu transportlīdzekli.
  3. 3 Iebraucot Autostāvvietā, lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei, nodošanai trešajām personām apstrādei un nepieciešamības gadījumā nodošanai parādu piedziņai. Autostāvvieta ir privātīpašums un UNIPARK ir tiesības atteikties no Autostāvvietas pakalpojumu sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
  4. 4 Noteikumi, kas izveidoti, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums tiek noslēgts brīdī, kad transportlīdzeklis tiek novietots Autostāvvietā. Ja transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks (turētājs), viņš apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot transportlīdzekli un slēgt ar tā lietošanu saistītus civiltiesiskus līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu.

 

 1. Autostāvvietas darbalaiks
  1. 1 Autostāvvietas darbalaiks apmeklētājiem tiek noteikts 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā bez pārtraukuma.
  2. 2 Nepieciešamības gadījumā UNIPARK ir tiesības ierobežot un/vai aizliegt Autostāvvietas lietošanu tās darba laikā.

 

 1. Maksa par Autostāvvietas lietošanu
  1. 1 Par Autostāvvietas lietošanu jāveic priekšapmaksa par visu plānoto stāvēšanas laiku.
  2. 2 Maksa par Autostāvvietas lietošanu ir noteikta Autostāvvietas cenrādī. Cenrādis ir atrodams UNIPARK mājaslapā www.unipark.lv un pie norēķinu termināla.
  3. 3 Par Autostāvvietas lietošanu var norēķināties:
   1. skaidrā naudā samaksas automātā,
   2. izmantojot UniPark mobilo aplikāciju,
   3. izmantojot Mobilly mobilo aplikāciju,
   4. pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar UNIPARK..

 

 1. Autostāvvietas lietošanas noteikumi
  1. 1 Autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli autostāvvietā, jāievēro ceļazīmes un ceļa horizontālo apzīmējumu norādes.
  2. 2 Ja klients neievēro Noteikumu 4.1. apakšpunktā noteikto, kā arī novieto transportlīdzekli tā, ka tas traucē citiem Autostāvvietas lietotājiem, UNIPARK ir tiesīgs izrakstīt līgumsodu EUR 25,00 (divdesmit pieci eiro, 00 centi) un/vai bez brīdinājuma konkrēto transportlīdzekli evakuēt un rēķinu par piespiedu evakuāciju piestādīt transportlīdzekļa īpašniekam vai lietotājam.
  3. 3 Patvaļīga Autostāvvietas izmantošana, nesamaksājot par visu stāvēšanas laiku, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Līgumsods par patvaļīgu Autostāvvietas izmantošanu, nesamaksājot par tās izmantošanu, ir 25,00 (divdesmit pieci eiro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma samaksāt par Autostāvvietas izmantošanu pilnā apmērā.
  4. 4 Līgumsods par jebkādu konstrukciju bojāšanu ir 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
  5. 5 Patvaļīga Autostāvvietas atstāšana, šķērsojot zaļo zonu vai pārvietojoties par to, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Soda nauda par pārvietošanos pa zaļo zonu vai šķērsojot to, ir 20,00 (divdesmit pieci eiro, 00 centi). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma samaksāt par Autostāvvietas izmantošanu pilnā apmērā.
  6. 6 UNIPARK veic Autostāvvietas videonovērošanu un apmaksas kontroli, fiksējot automašīnu numura zīmes un bez papildu brīdinājuma nodod fiksētos datus parādu piedziņas uzņēmumiem par tiem lietotājiem, kuriem ir pienākums maksāt līgumsodu.

 

 1. Personas datu aizsardzība
 2. 1 Lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi, UNIPARK apstrādā transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju personas datus (transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, fotogrāfiju un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītus personas datus, kas var palīdzēt tieši vai netieši identificēt personu). Personas datus var glabāt, līdz iestājas līguma izpilde vai noilgums. Gadījumā, kad tiek kavēts maksājums, personas datus var nodot trešajām personām, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus.
 3. 2 Nodrošinot personas datu glabāšanu un apstrādi, UNIPARK ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, t.sk. Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kas tieši piemērojami Latvijas Republikā, noteiktos pienākumus personas datu aizsardzības jomā.
 4. 3 Datu subjektam ir tiesības vērsties pie UNIPARK, lai saņemtu informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem un/vai lai veiktu izmaiņas tajos. Ar sīkāku informāciju par datu apstrādi un datu apstrādes subjekta tiesībām var iepazīties UNIPARK mājaslapā www.unipark.lv vai zvanot pa tālruni: +371 66778850.
 5. 4 Noslēdzot šo līgumu, transportlīdzekļa lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei tādā apmērā, lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  1. 1 Autostāvvieta netiek apsargāta.
  2. 2 UNIPARK nav materiāli atbildīgs par autostāvvietā novietotajiem transportlīdzekļiem un tajos atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklim nodarīto bojājumu vai Autostāvvietas lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bijusi UNIPARK darbinieka ar nodomu vai aiz neuzmanības veikta darbība, vai UNIPARK iekārtu darbība.
  3. 3 Autostāvvietas lietošanas laika kontrole tiek realizēta ar autostāvvietā uzstādītajiem tehniskajiem līdzekļiem ‒ videokamerām, reģistrējot transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus, transportlīdzeklim iebraucot autostāvvietā un izbraucot no tās, kā arī veicot Autostāvvietas lietošanas laika uzskaiti.
  4. 4 Noteikumu ievērošanas kontroli veic UNIPARK pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumu. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā UNIPARK veic transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi un iegūtie dati var tikt nodoti UNIPARK pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.
  5. 5 Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, parāda piedziņa tiek vērsta pret transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju, kuram ir pienākums atlīdzināt arī parāda piedziņas izdevumus. Ja soda nauda netiek samaksāta noteiktajā termiņā, rodas pamats personas datu iekļaušanai UNIPARK pilnvaroto piedziņas veicēju publiskajās kredītinformācijas datubāzēs. UNIPARK ir tiesības vērst piedziņu pret automašīnas īpašnieku arī par jebkuriem citiem UNIPARK nodarītiem zaudējumiem saistībā ar transportlīdzekļa novietošanu autostāvvietā.
  6. 6 UNIPARK neatbild par zaudējumiem, kas Autostāvvietas lietotājam radušies nepārvaramas varas rezultātā.
  7. 7 Autostāvvietas lietotājs par šo Noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  8. 8 UNIPARK ir tiesīgs grozīt Autostāvvietas lietošanas noteikumus, kā arī mainīt Autostāvvietas lietošanas maksu, izvietojot autostāvvietā informāciju par noteikumu grozījumiem un publicējot Noteikumus jaunajā redakcijā UNIPARK mājaslapā www.unipark.lv.

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.