Autostāvvietas lietošanas noteikumi

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šī teritorija (Autostāvvieta) ir privātīpašums. Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus (Transportlīdzekļi) ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numuru zīmēm. Autostāvvietas lietošanas noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) kontroli veic SIA „Stova”, reģistrācijas Nr. 40103912754, adrese Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021, tālr.+371 29255652, www.unipark.lv (Operators).
  2. Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums tiek noslēgts brīdī, kad Transportlīdzeklis tiek iebraukts Autostāvvietā. Ja Transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks (turētājs), viņš apliecina, ka ir saņēmis Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot Transportlīdzekli un slēgt ar tā lietošanu saistītus civiltiesiskus līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu.
  3. Transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās vietās, ievērojot Noteikumus, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem lietotājiem.
  4. Ja Transportlīdzeklis rada bīstamību, traucē citiem lietotājiem vai citādi tiek pārkāptas ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības, Transportlīdzeklis var tikt pārvietots piespiedu kārtā. Izdevumus par Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu sedz Transportlīdzekļa lietotājs (turētājs) vai tā pilnvarota persona.

 

 

 1. Autostāvvietas lietošanas režīms:
  1. Autostāvvietas lietošana līdz divām stundām dienā bez maksas, summējot visas iebraukšanas reizes kopā. Pēc noteiktā bezmaksas lietošanas laika beigām Autostāvvietas lietošana par maksu saskaņā ar tarifa likmi, kas norādīta pie iebrauktuves Autostāvvietā un uz Autostāvvietā uzstādītajiem apmaksas automātiem.
  2. Transportlīdzekļa lietotājam (turētājam) pirms izbraukšanas ir jāpārbauda Autostāvvietas izmantošanas laiks,  ievadot Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru apmaksas automātā.
  3. Noteikumu izpratnē diena ir laiks no attiecīgās kalendāra dienas 00:00 līdz šīs kalendāra dienas 24:00.
  4. Maksa par Autostāvvietas lietošanu jāmaksā pirms izbraukšanas no Autostāvvietas apmaksas automātā vai veicot pēcapmaksu, izmantojot mobilo aplikāciju UniPark saskaņā ar tarifa likmi. Pēcapmaksa veicama 24 stundu laikā no izbraukšanas brīža.
  5. Transportlīdzeklis no Autostāvvietas jāizbrauc 10 minūšu laikā pēc samaksas veikšanas apmaksas aparātā vai UniPark mobilajā aplikācijā Ja Transportlīdzeklis netiek izbraukts no Autostāvvietas, par autostāvvietas lietošanu jāveic samaksa Noteikumos paredzētajā kārtībā.
  6. Transportlīdzekļa lietotājiem, kuri rakstveidā noslēguši līgumu ar Operatoru par Autostāvvietas lietošanu, Autostāvvietas lietošanas režīms un maksa par Autostāvvietas lietošanu noteikta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
  7. Personai ir tiesības 24 stundu laikā no izbraukšanas brīža atgriezties Autostāvvietā un veikt samaksu par Autostāvvietas izmantošanu Autostāvvietas norēķinu automātā vai izmantojot UniPark mobilo aplikāciju. Ja persona veic norēķinu par Autostāvvietas izmantošanu 24 stundu laikā no izbraukšanas brīža personai netiek piemērots zaudējumu atlīdzināšanas pienākums.
  8. Gadījumā, ja persona nav veikusi samaksu par Autostāvvietas izmantošanu pirms izbraukšanas vai nav veikusi pēcapmaksu par Autostāvvietas izmantošanu 24 stundu laikā no izbraukšanas brīža Operators bez papildus brīdinājuma var vērsties pie trešajām personām, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus un nodot tām personas datus tādā apmērā, kas nepieciešams, lai varētu veikt parādu piedziņu. Šādā gadījumā personai var tikt aprēķināti papildus izdevumi par parāda atgūšanas pakalpojumiem.

 

 1. Autostāvvietas lietošanas noteikumi
  1. Par 1.3. punktā minēto noteikumu neievērošanu Operators ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro) apmērā, par ko tiek izrakstīta soda kvīts.
  2. Autostāvvietas lietošanas laika kontrole tiek realizēta ar Autostāvvietā uzstādītajiem tehniskajiem līdzekļiem (videokamerām), reģistrējot Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus. Operators bez papildu brīdinājuma var nodot fiksētos datus parādu piedziņas uzņēmumiem par tiem lietotājiem, kuriem ir pienākums maksāt līgumsodu.

 

 1. Personas datu aizsardzība

 

 1. Lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi, SIA “Stova” apstrādā transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju personas datus (transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa fotogrāfiju, un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītus personas datus, kas var tieši vai netieši identificēt personu). Personas dati var tikt uzglabāti līdz iestājas līguma izpilde vai noilgums. Gadījumā, ja ir iestājies maksājuma kavējums personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kas sniedz parādu atgūšans pakalpojumus.
 2. Nodrošinot personas datu glabāšanu un apstrādi, SIA “Stova” ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, t.sk. Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kas tieši piemērojami Latvijas Republikā, noteiktos pienākumus personas datu aizsardzības jomā.
 3. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie SIA “Stova”, lai saņemtu informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem un/vai, lai veiktu izmaiņas tajos. Ar sīkāku informāciju par datu apstrādi un datu apstrādes subjekta tiesībām var iepazīties SIA “Stova” mājas lapā www.unipark.lv vai zvanot pa tālruni: +371 66778850.
 4. Noslēdzot šo līgumu Transportlīdzekļa lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei tādā apmērā, lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi.

 

 1. Nobeiguma noteikumi

 

 1. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un tajā esošā īpašuma drošību.
 2. Autostāvvietas lietošanas laika kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskus, verificētus līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic Transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi, un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu piedziņas uzņēmumiem.
 3. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, parāda piedziņa tiek vērsta pret Transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju, kam ir pienākums atlīdzināt arī parāda piedziņas izdevumus. Operatoram ir tiesības vērst piedziņu pret Transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju arī par jebkuriem citiem Operatoram nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar Transportlīdzekļa novietošanu  Autostāvvietā.

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.