Automašīnas stāvlaukuma lietošanas noteikumi Rīgā, Barona ielā 38

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Automašīnas stāvlaukuma lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu SIA „Stova” (turpmāk tekstā – Operators)  uzturētā automašīnu stāvlaukuma (turpmāk tekstā – Auto stāvlaukums) lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Auto stāvlaukuma lietotājiem, kas iebraukuši un novietojuši transportlīdzekli Auto stāvlaukumā.
  3. Iebraucot Auto stāvlaukumā, lietotājs piekrīt tā personas datu apstrādei, datu nodošanai trešajām personām apstrādei un personas datu nodošanai parādu piedziņas veikšanai.
  4. Auto stāvlaukums ir privātīpašums, un Operatoram ir tiesības atteikties no Auto stāvlaukuma vai pakalpojumu sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
  5. Auto stāvlaukumā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Ja transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks vai turētājs, viņš apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja pilnvarojumu lietot transportlīdzekli un slēgt ar tā lietošanu saistītus civiltiesiskus līgumus, t.sk. līgumu par Auto stāvlaukuma lietošanu.
  6. Auto stāvlaukumā atļauts novietot tikai atbilstošajās valsts institūcijās reģistrētus transportlīdzekļus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un, kas aprīkoti ar valsts reģistrācijas numura zīmēm. Transportlīdzekļa novietošana Auto stāvlaukumā atļauta tikai stāvēšanai paredzētajās apzīmētajās vietās. Novietojot transportlīdzekli stāvēšanai, kā arī pārvietojoties pa Auto stāvvietas teritoriju, jāievēro uzstādīto satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu prasības.
  7. Ja tiek, pārkāpts Noteikumu 1.6.punkts, transportlīdzeklis rada bīstamību vai citādi tiek pārkāptas ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības, transportlīdzeklis var tikt pārvietots piespiedu kārtā. Izdevumus par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu sedz transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

 

 1. Auto stāvlaukuma darba laiks
  1. Auto stāvlaukuma darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā bez pārtraukumiem darbā.
  2. Operators patur tiesības slēgt stāvlaukumu jebkurā brīdī, nepaskaidrojot slēgšanas iemeslus.

 

 1. Auto stāvlaukuma lietošanas norēķinu kārtība
  1. viena automašīnas novietošanas stunda Auto stāvlaukumā ir saskaņā ar stāvlaukuma tarifu, kas  norādīts uz stāvlaukuma apmaksas automāta un Operatora mājas lapā www.unipark.lv.
  2. Samaksa par Auto stāvlaukuma lietošanu veicama priekšapmaksas vai pēcapmaksas veidā.
  3. Par Auto stāvlaukuma lietošanu var norēķināties šādos veidos:
   1. veicot priekšapmaksu Auto stāvlaukuma norēķinu terminālī ar skaidru naudu,
   2. veicot priekšapmaksu, izmantojot mobilo aplikāciju uniPark,
   3. bankas pārskaitījuma veidā, uz līgumu pamata, kas noslēgts ar Operatoru.
  4. Maksa par Auto stāvlaukuma lietošanu ir noteikta uz Auto stāvlaukuma norēķinu termināla, kā arī  Operatora mājaslapā www.unipark.lv.
  5. No Auto stāvlaukuma ir jāizbrauc tajā brīdī, kad maksa par Auto stāvlaukumu ir pabeigta.

 

 1. Auto stāvlaukuma lietošanas noteikumi
  1. Auto stāvlaukuma lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli Auto stāvlaukumā, ir jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālo apzīmējumu norādes.
  2. Neievērojot Noteikumu 4.1. apakšpunktā noteikto, kā arī novietojot transportlīdzekli tā, ka tas traucē citiem Auto stāvlaukuma lietotājiem, Operators ir tiesīgs bez brīdinājuma konkrēto transportlīdzekli evakuēt un rēķinu par piespiedu evakuāciju iesniegt transportlīdzekļa īpašniekam vai lietotājam.
  3. Automašīnas valsts reģistrācijas numurs Auto stāvlaukuma norēķinu terminālī ir jāievada vai jāuzsāk uniPark mobilās aplikācijas lietošanu nekavējoties pēc auto novietošanas stāvlaukumā,

 

 1. Operators var piemērot līgumsodu par patvaļīgu Auto stāvlaukuma izmantošanu, neveicot apmaksu Auto stāvlaukuma norēķinu terminālī vai neuzsākot uniPark mobilās aplikācijas lietošanu, 25,00 EUR (divdesmit eiro un 00 centi) dienā.
 2. Operators var piemērot līgumsodu par invalīdu stāvvietas nepamatotu izmantošanu (uz automašīnas priekšējā paneļa, redzamā vietā nav novietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte), auto novietošanu neatļautā vietā vai auto novietošanu aizņemot vairāk kā vienu auto vietu (uzbraucot uz autostāvvietas horizontālajiem apzīmējumiem) EUR 25,00 (divdesmit eiro un 00 centi). Līgumsoda  samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Auto stāvlaukuma izmantošanu pilnā apmērā.
 3. Operators var piemērot līgumsodu par jebkādu konstrukciju bojāšanu 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
 4. Patvaļīga Auto stāvlaukuma atstāšana, auto no zaļās zonas  vai pārvietojoties pa to, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Operators var piemērot līgumsodu par pārvietošanos pa zaļo zonu vai šķērsojot to EUR 25,00 (divdesmit eiro un 00 centi) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt apmaksu par Auto stāvlaukuma pilnā apmērā.
 5. Operators var veikt Auto stāvlaukuma videonovērošanu, fiksējot automašīnu numura zīmes. Operators bez papildu brīdinājuma nodos fiksētos datus parādu piedziņas uzņēmumiem par tiem lietotājiem, kuriem ir pienākums maksāt līgumsodu.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  1. Auto stāvlaukums netiek apsargāts.
  2. Operators nav materiāli atbildīgs par Auto stāvlaukumā novietotajiem transportlīdzekļiem un tajos atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklim nodarīto bojājumu vai Auto stāvlaukuma lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bija Operatora darbinieka tīšas vai netīšas  darbības, vai Operatora iekārtu darbība.
  3. Auto stāvlaukuma lietošanas laika kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskus, verificētus līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi, un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu piedziņas uzņēmumiem.
  4. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskus, verificētus līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi, un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu piedziņas uzņēmumiem.
  5. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, parāda piedziņa tiek vērsta pret transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju, kam ir pienākums atlīdzināt arī parāda piedziņas izdevumus. Līgumsoda  un/vai samaksas par Auto stāvlaukuma lietošanu apmaksas neveikšana 10 kalendāro dienu laikā ir pamats personas datu iekļaušanai Operatora pilnvaroto piedziņas veicēju publiskajās kredītinformācijas datu bāzēs. Operatoram ir tiesības vērst piedziņu pret automašīnas īpašnieku un/vai turētāju arī par jebkuriem citiem Operatoram nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar transportlīdzekļa novietošanu Auto stāvlaukumā.
  6. Operators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Auto stāvlaukuma lietotājam radušies nepārvaramas varas rezultātā.

 

 1. Auto stāvlaukuma lietotājs par šo Noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 1. Operators ir tiesīgs mainīt Auto stāvlaukuma Noteikumus 5 (piecas) dienas iepriekš izvietojot Auto stāvlaukumā informāciju par Noteikumu izmaiņām un publicējot Noteikumus jaunajā redakcijā Auto stāvlaukumā, uniPark mobilā aplikācijā, Operatora mājaslapā www.unipark.lv.

 

 1. Papildu informāciju par Auto stāvvietas lietošanu iespējams iegūt Operatora mājaslapā www.unipark.lv vai pa tālruni +371 66778850.

 

 

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.