Stāvlaukuma lietošanas noteikumi Rīgā, SIA ”PBLC Biznesa centrs” teritorijā.

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. 1. Stāvlaukuma lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu SIA „Stova” (turpmāk tekstā – Operators)  uzturētā stāvlaukuma Rīgā, SIA “PBLC Biznesa centrs” (turpmāk tekstā – Iznomātājs) teritorijā (turpmāk tekstā – Stāvlaukums), lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
  2. 2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Stāvlaukuma lietotājiem, kas iebraukuši Stāvlaukumā.
  3. 3. Iebraucot Stāvlaukumā, lietotājs piekrīt tā personas datu apstrādei, datu nodošanai trešajām personām apstrādei un personas datu nodošanai parādu piedziņas veikšanai.
  4. 4. Stāvlaukums ir privātīpašums, un Operatoram ir tiesības atteikties no Stāvlaukuma pakalpojumu sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
  5. 5. Stāvlaukumā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Ja transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks vai turētājs, viņš apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja pilnvarojumu lietot transportlīdzekli un slēgt ar tā lietošanu saistītus civiltiesiskus līgumus, t.sk. līgumu par Stāvlaukuma lietošanu.
  6. 6. Stāvlaukumā ir norādītas atsevišķas stāvvietas, kas ir paredzētas stāvvietas lietotājiem, kuriem nav noslēgts līgums ar Iznomātāju. Šajās vietās ir aizliegts novietot  mašīnas, par kurām ir noslēgts līgums ar Iznomātāju. Šīs vietas ir apzīmētas ar papildzīmi Nr. 549 uz kuras ir uzrakstīts “Tikai apmeklētājiem”.
  7. 7. Stāvlaukumā atļauts novietot tikai atbilstošajās valsts institūcijās reģistrētus transportlīdzekļus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg (izņemot tam speciāli paredzētas vietas) un, kas aprīkoti ar valsts reģistrācijas numura zīmēm. Transportlīdzekļa novietošana Stāvlaukumā atļauta tikai stāvēšanai paredzētajās apzīmētajās vietās. Novietojot transportlīdzekli stāvēšanai, kā arī pārvietojoties pa Stāvlaukuma teritoriju, jāievēro uzstādīto satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu prasības.
  8. 8. Ja transportlīdzeklis rada bīstamību vai citādi tiek pārkāptas ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības, transportlīdzeklis var tikt pārvietots piespiedu kārtā. Izdevumus par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu sedz transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai tā pilnvarota persona.

 

 1. Stāvlaukuma darba laiks
  1. 1. Stāvlaukuma darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts no pirmdienas līdz svētdienai bez laika ierobežojumiem.
  2. 2. Operators patur tiesības slēgt stāvlaukumu jebkurā brīdī, paskaidrojot slēgšanas iemeslus.

    
 2. Stāvlaukuma lietošanas norēķinu kārtība
  1. 1. Viena mašīnas novietošanas stunda stāvlaukumā ir saskaņā ar stāvlaukuma tarifu, kas norādīts uz stāvlaukuma apmaksas automāta un Operatora mājas lapā www.unipark.lv.
  2. 2. Par Stāvlaukuma lietošanu var norēķināties šādos veidos:
   1. bankas pārskaitījuma veidā, uz līgumu pamata, kas noslēgti ar iznomātāju SIA “PBLC Biznesa centrs”;
   2. Priekšapmaksas veidā izmantojot uniPark mobilo aplikāciju.

 

 1.   stāvlaukuma lietošanas noteikumi
  1. 1. Stāvlaukuma lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli Stāvlaukumā, ir jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālo apzīmējumu norādes.
    
  2. 2. Operators var piemērot līgumsodu par patvaļīgu Stāvlaukuma izmantošanu neveicot apmaksu ar kādu no 3.2. punktā norādītajiem veidiem EUR 25,00 apmērā. Šis punkts neattiecas uz transportlīdzekļiem/to turētājiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Iznomātāju.
  3. 3. Operators var piemērot līgumsodu par invalīdu stāvvietas nepamatotu izmantošanu (uz  mašīnas priekšējā paneļa, redzamā vietā nav novietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte), auto novietošanu neatļautā vietā vai auto novietošanu aizņemot vairāk kā vienu vietu (uzbraucot uz  stāvvietas horizontālajiem apzīmējumiem) EUR 25,00. Līgumsoda  samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu par Stāvlaukuma izmantošanu pilnā apmērā.
  4. 4. Operators var piemērot līgumsodu par jebkādu konstrukciju bojāšanu EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
  5. 5. Patvaļīga auto novietošana zaļajā zona vai pārvietošanās pa to, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Operators var piemērot līgumsodu par pārvietošanos pa zaļo zonu vai šķērsojot to EUR 50,00 apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt apmaksu par Stāvlaukumu pilnā apmērā.
  6. 6. Ja tiek, pārkāpts Noteikumu 1.6.punkts un/vai 1.7.punkts, Operators var piemērot līgumsodu par neatļautu  mašīnas novietošanu EUR 25,00. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no samaksas par   stāvlaukuma izmantošanu.
  7. 7. Operators veic Stāvlaukuma kontroli, fiksējot  mašīnu numura zīmes. Operators bez papildu brīdinājuma nodos fiksētos datus parādu piedziņas uzņēmumiem par tiem lietotājiem, kuriem ir pienākums maksāt līgumsodu.
    
 2. Personas datu aizsardzība
  1. 1. Lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi, Operators apstrādā transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju personas datus (transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa fotogrāfiju, un citus ar pakalpojumu sniegšanu saistītus personas datus, kas var tieši vai netieši identificēt personu). Personas dati var tikt uzglabāti līdz iestājas līguma izpilde vai noilgums. Gadījumā, ja ir iestājies maksājuma kavējums personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus.
  2. 2. Nodrošinot personas datu glabāšanu un apstrādi, Operators ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, t.sk. Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kas tieši piemērojami Latvijas Republikā, noteiktos pienākumus personas datu aizsardzības jomā.
  3. 3. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie Operators, lai saņemtu informāciju par tās rīcībā esošajiem personas datiem un/vai, lai veiktu izmaiņas tajos. Ar sīkāku informāciju par datu apstrādi un datu apstrādes subjekta tiesībām var iepazīties Operatora mājas lapā www.unipark.lv vai zvanot pa tālruni: +371 66778850.
  4. 4. Noslēdzot šo līgumu Transportlīdzekļa lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei tādā apmērā, lai nodrošinātu stāvvietas apkalpošanu un šī līguma izpildi.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  1. 1. Stāvlaukums netiek apsargāts.
  2. 2. Operators nav materiāli atbildīgs par Stāvlaukumā novietotajiem transportlīdzekļiem un tajos atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklim nodarīto bojājumu vai   stāvlaukuma lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bija Operatora darbinieka tīšas vai netīšas  darbības, vai Operatora iekārtu darbība.
  3. 3. Stāvlaukuma lietošanas laika kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskus, verificētus līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi, un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu piedziņas uzņēmumiem.
  4. 4. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Operatora pārstāvji, izmantojot tehniskus, verificētus līdzekļus, un to pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes gadījumā Operators veic transportlīdzekļu īpašnieku un/vai turētāju datu apstrādi, un iegūtie dati var tikt nodoti Operatora pilnvarotiem parādu piedziņas uzņēmumiem.
  5. 5. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, parāda piedziņa tiek vērsta pret transportlīdzekļa īpašnieku un/vai turētāju, kam ir pienākums atlīdzināt arī parāda piedziņas izdevumus. Līgumsoda  un/vai samaksas par   stāvlaukuma lietošanu apmaksas neveikšana 10 kalendāro dienu laikā ir pamats personas datu iekļaušanai Operatora pilnvaroto piedziņas veicēju publiskajās kredītinformācijas datu bāzēs. Operatoram ir tiesības vērst piedziņu pret  mašīnas īpašnieku un/vai turētāju arī par jebkuriem citiem Operatoram nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar transportlīdzekļa novietošanu   stāvlaukumā.
  6. 6. Operators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Stāvlaukuma lietotājam radušies nepārvaramas varas rezultātā.
  7. 7. Stāvlaukuma lietotājs par šo Noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  8. 8. Operators ir tiesīgs mainīt Stāvlaukuma Noteikumus 5 (piecas) dienas iepriekš izvietojot   stāvlaukumā informāciju par Noteikumu izmaiņām un publicējot Noteikumus jaunajā redakcijā Stāvlaukumā, uniPark mobilā aplikācijā, Operatora mājaslapā www.unipark.lv.
  9. 9. Papildu informāciju par auto stāvvietas lietošanu iespējams iegūt Operatora mājaslapā www.unipark.lv vai pa tālruni +371 66778850.

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.