Laukumu rezervēšanas un izmantošanas noteikumi


1. Jēdzieni:


1.1. Sabiedrība – SIA  „Stova”, uzņēmums, kas dibināts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistrācijas numurs 40103912754, juridiskā adrese Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021, PVN reģistrācijas numurs LV40103912754. 

1.2. Laukums – automašīnu stāvlaukumi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar Sabiedrības īpašuma vai citām tiesībām, kuru saraksts, kā arī adreses norādītas interneta vietnē www.unipark.lv.

1.3. Interneta vietne – vietne www.unipark.lv.

1.4. Vēstule par rezervācijas apstiprināšanu – vienreizējs dokuments, kas apstiprina rezervāciju, tiek sūtīts klientam pa elektronisko pastu.

1.5. Klients – persona, kas reģistrējas Interneta vietnē un / vai izmanto automašīnu stāvlaukumu pakalpojumus, ko sniedz Sabiedrība.

1.6. Klientu apkalpošanas speciālists – Sabiedrības darbinieki, kas administrē Laukumus. Klientu apkalpošanas speciālisti strādā visas diennakts garumā, tos var sazvanīt pa tālruni +371 66778850.

1.7. Pašapkalpošanās zona – Klientu, kuri ir parakstījuši līgumu, profils, kurā lietotājam ir iespēja parakstīt līgumu, pievienot, mainīt, dzēst automašīnu numurus, izrakstīt rēķinu, redzēt visus ieceltos rēķinus.


2. Vispārīgie noteikumi


2.1. Šie noteikumi tiek piemēroti visiem Sabiedrības Klientiem, kas internetā rezervējuši automašīnu stāvvietu Laukumos, tiem, kas izmanto Sabiedrības sniegtos automašīnu novietošanas pakalpojumus saskaņā ar līgumu vai maksā par sniegtajiem pakalpojumiem Laukumos.

2.2. Laukumu varat izmantot, to iepriekš pasūtot internetā vai uz vietas, kasē par to norēķinoties saskaņā ar Laukumā faktiski pavadīto laiko vai noslēdzot līgumu ar SIA „Stova”. 

2.3. Parakstot līgumu ar SIA „Stova”, Laukumā Jūs tiksiet ielaists tad, kad numuru nolasīšanas kameras nolasīs sistēmā esošos Jūsu automašīnu valsts reģistrācijas numurus. 

2.4. Iepriekšēja Laukuma pasūtīšana internetā vai noslēgts pakalpojumu līgums nesniedz iespēju rezervēt, kā arī nepiešķir konkrētu automašīnas stāvvietu Laukumā. Izmantojot automašīnu stāvlaukumu pakalpojumus, Laukumā drīkst iebraukt tikai tādā gadījumā, ja Laukumā ir brīvas automašīnu stāvvietas. Informāciju par brīvu stāvvietu skaitu saņemsiet pa tālruni +371 66778850.

2.5. Ja tiek pazaudēti www.unipark.lv Interneta vietnē reģistrētie automašīnas valsts numuri, Klientam, pieslēdzoties pie savas Pašapkalpošanās zonas, kas atrodas interneta vietnē www.unipark.lv, tie nekavējoties jābloķē. Ja nav iespēju pieslēgties pie Pašapkalpošanās zonas, par automašīnu valsts numuru zaudēšanu vai pazaudēšanu lūdzam informēt, rakstot uz e-pastu info@unipark.lv vai zvanot pa tālruni +371 66778850.

2.6. Iepriekšējas rezervācijas derīguma laiks un datums tiek norādīts iepriekšējas rezervācijas apstiprinājuma vēstulē. Ja beidzas iepriekšējas rezervācijas derīguma laiks un pakalpojums netiek izmantots, par iepriekšējo rezervāciju samaksātā nauda netiek atmaksāta.

2.7. Iepriekšējas rezervācijas laiku klients var mainīt tikai tad, ja palikušas vairāk nekā 48 h no iepriekšējas rezervācijas sākuma termiņa, rakstot Klientu apkalpošanas speciālistiem uz e-pastu info@unipark.lv vai zvanot pa tālruni +371 66778850.

2.8. Klients var atteikties no iepriekšējās rezervācijas, ja nav pagājušas 24 h pēc tās iegādes un nav atlicis mazāk par 48 h līdz iepriekšējas rezervācijas termiņa sākumam, vēršoties pie Klientu apkalpošanas speciālistiem (rakstot uz e-pastu info@unipark.lv vai zvanot pa tālruni +371 66778850).

2.9. Automašīnu stāvlaukumi netiek apsargāti. Sabiedrība neuzņemas apsargāt klienta transportlīdzekļus un tajos esošās lietas, kā arī negarantē speciālus (tehniskus, fiziskus utt.) to novērošanas līdzekļus.

2.10. Ja klients pārkāpj noteikumus, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt pārkāpuma dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Klients apņemas iepazīstināt ar noteikumiem jebkuru personu, kuras rīcībā nodod iepriekšējas rezervācijas vai Līguma noslēgšanas laikā norādītos automašīnu valsts numurus, kā arī garantē, ka tā tos ievēros. Klients pilnībā atbild par personu rīcību, kas izmantos Klienta Interneta vietnē un Pašapkalpošanās zonā reģistrētos automašīnu valsts numurus.

2.11. Strīdi jārisina tiesā saskaņā ar Sabiedrības mītnes vietas adresi.

2.12. Lai informētu klientu par uniPark laukumu izbraukšanas sistēmu izmaiņām, apkalpošanas noteikumiem un akcijām, uz norādīto e-pastu ne biežāk kā 1-2 reizes mēnesī tiek sūtīta jaunumu vēstule.


3. Norēķināšanās nosacījumi


3.1. Maksa par pakalpojumiem tiek piemērota saskaņā ar tās dienas izcenojumiem, kas bija spēkā, kad tika novietota automašīna. Katrā laukumā var tikt piemēroti atšķirīgi izcenojumi. Izcenojumi tiek paziņoti stāvlaukumā vai interneta vietnē www.unipark.lv. Cena tiek aprēķināta saskaņā ar faktiski nostāvēto laiku, to noapaļojot līdz lielākai Sabiedrības piemērotai un Izcenojumos norādītai laika aprēķināšanas vienībai. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt izcenojumus par pakalpojumiem. Ja mainās izcenojumi, Sabiedrība Klientiem, kas veikuši iepriekšēju rezervāciju vai automašīnu novietošanu Laukumā saskaņā ar līgumu, līdz izcenojumu maiņai nepiemēro papildu samaksu, kā arī neuzņemas atmaksāt cenu izmaiņu dēļ radušos starpību.

3.2. Klientiem, kas noslēguši līgumus, par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem jānorēķinās līdz kārtējā mēneša 15. datumam saskaņā ar Sabiedrības iesniegto faktūrrēķinu. Sabiedrībai ir tiesības aprēķināt 0,02% no nepamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

3.3. Ja Klienti, kas noslēguši līgumus, kavē rēķina apmaksu vairāk nekā 5 (piecas) kalendārās dienas, viņu automašīnas netiks ielaistas Laukumos. 

3.4. Klientiem, kas noslēguši līgumus, faktūrrēķini tiek sūtīti uz līgumā norādīto e-pastu. Ja Klients līdz kārtējā mēneša 10. datumam nesaņem faktūrrēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, viņam par to ir jāinformē Sabiedrība. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients rēķinu ir saņēmis un viņam tas jāapmaksā. Ja mainās Klienta elektroniskā pasta adrese, viņam par to rakstiski jāpaziņo Sabiedrībai ne vēlāk kā pēc trīs darba dienām.

3.5. Iepriekšēja rezervācija internetā ir vienreizēja, to drīkst izmantot tikai vienu reizi. Ja faktiskais automašīnas stāvēšanas laiks ir īsāks, nekā tas norādīts Iepriekšējas rezervācijas apstiprināšanas vēstulē, naudas starpība netiek atmaksāta. Atlikušo iepriekšējas rezervācijas laiku otru reizi nedrīkst izmantot.

3.6. Ja automašīna Laukumā tika novietota uz ilgāku laiku, nekā tas norādīts vēstulē, kas apstiprina iepriekšēju rezervāciju internetā, Klientam par faktiski pārsniegto laiku jāsamaksā saskaņā ar tajā brīdī Laukumā spēkā esošiem izcenojumiem uniPark automātiskajā kasē pirms izbraukšanas no laukuma.

3.7. Ja Sabiedrība nav garantējusi Klientam internetā iepriekš rezervēto automašīnas stāvvietu, Sabiedrība uzņemas Klientam atmaksāt saņemto naudu. Sabiedrība neuzņemas segt papildu izdevumus, kas radušies stāvvietu trūkuma dēļ.


4. Pakalpojumu izmantošanas instrukcijas


4.1. Ja, izmantojot pakalpojumus, rodas sarežģījumi, lūdzam zvanīt uz tālruni +371 66778850.

4.2. Lai iebrauktu Laukumā, ja ir iegādāta stāvvieta internetā vai noslēgts līgums ar Sabiedrību, klientiem jāveic šīs darbības:

4.2.1. automašīna jāaptur pie iebraukšanas iekārtas (skat. att.);

4.2.2. kad atveras barjera, jāiebrauc Laukumā un jānovieto automašīna jebkurā brīvā Laukuma vietā, ja nav zīmju, kas tam būtu pretrunā.

4.3. Lai izbrauktu no Laukuma:

4.3.1. automašīna jāaptur pie izbraukšanas iekārtas;

4.3.2. kad atveras barjera, jāizbrauc no Laukuma.

4.3.3. Ja automašīnas stāvēšanas laiks nepārsniedz pakalpojuma izmantošanas laiku, kas norādīts Iepriekšējas rezervācijas apstiprinājuma vēstulē, varat piebraukt pie izbraukšanas iekārtas, un barjera automātiski pacelsies.

4.3.4. Ja automašīnas stāvēšanas laiks Laukumā pārsniedz pakalpojuma izmantošanas laiku, kas norādīts Iepriekšējas rezervācijas apstiprinājuma vēstulē, lai izbrauktu no Laukuma Klientam par faktiski pārsniegto laiku jāsamaksā uniPark automātiskajā kasē saskaņā ar tajā brīdī Laukumā spēkā esošajiem izcenojumiem.

 

5. Personas datu aizsardzība


5.1. Klientam, reģistrējoties Interneta vietnē, jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un automašīnas valsts numurs. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients paziņo, ka viņš piekrīt, ka Sabiedrība sargās un kārtos sniegtos datus. 

5.2. Personas dati tiek kārtoti ar nolūku pienācīgā veidā sniegt pakalpojumus Klientiem.

5.3. Klients apstiprina, ka viņa Interneta vietnē sniegtie personas dati ir precīzi, izsmeļoši un pareizi. Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un pieprasīt, lai tiktu izlaboti nepareizie, neizsmeļošie, neprecīzie vai novecojušie personas dati.

5.4. Sabiedrība uzņemas Klientu personas datus neatklāt trešajām personām, izņemot gadījumus, kas noteikti tiesību aktos. Sabiedrībai ir tiesības nodot personas datus subjektiem, kas administrē parādniekus.

 

6. Noteikumu maiņa


6.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus, par to nebrīdinot Klientu.

6.2. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to paziņošanas dienas, t.i., no dienas, kad tie tiek ievietoti Interneta vietnē.

 

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.